Download het volledige privacybeleid hier

Privacyverklaring– Plan M Body Mind Lifestyle

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing op een behandeling, (personal) training, consult, challenge, product, dienst of iets soortgelijks wat klant afneemt via de website plan-m.nu, instagramkanaal, Facebook of direct bij een medewerker van Plan M.

 

1 Organisatie Plan M

1.1 Plan M is ingeschreven als Plan M Body Mind Lifestyle bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74194801.

1.2 Contactgegevens: Manon Hazenberg, manon@plan-m.nu, 06-83531226 Heuvel 42A, 5492 AD Sint-Oedenrode (correspondentieadres) Website: www.plan-m.nu Instagram planmbodymindlifestyle Facebook Plan M

 

2 Persoonsgegevens

2.1 Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee jij rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

 

3 Verwerking persoonsgegevens

3.1 Onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

 

4 Doeleinden

4.1 Jouw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: voor het uitvoeren en leveren van ons product of dienst, zodat wij contact met je kunnen opnemen, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij je op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, om nieuwsbrieven te versturen als je daar toestemming voor gegeven hebt.

4.2 Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor bovengenoemde doeleinden. 4.3 Hieronder vind je een overzicht van alle persoonsgegevens die wij verzamelen en de periode die wij hanteren van de data om vergeten te worden: Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres Indien noodzakelijk medische gegevens voor een fysiotherapie behandeling De gegevens worden maximaal één jaar bewaard na het laatste gebruik of zolang de wet dit voorschrijft.

4.4 Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren en klachten in behandeling te nemen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden.

4.5 Wij stellen profielen van je op en nemen geautomatiseerde beslissingen. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in onze opdracht.

 

5 Jouw rechten

5.1 Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben van jou hebben verwerkt of verwerken? Stuur dan een e-mail naar manon@plan-m.nu met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op jouw verzoek.

5.2 Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens.

5.3 Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken. Stuur je verzoek naar manon@plan-m.nu. In deze gevallen kan Plan M haar producten en diensten niet meer aan je leveren. Dit heeft geen gevolgen op de betalingsverplichting van jou.

5.4 Gelet op de aard van de diensten kan geen verzoek worden gegeven aan het recht van dataportabiliteit.

 

6. Veiligheid

6.1 Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups, encryptie, pseudonimisering, automatische verwijdering van verouderde gegevens en DNSSEC.

 

7 Protocol melding datalek

7.1 Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan of waarbij er mogelijk onrechtmatig verwerking van persoonsgegevens niet kan worden uitgesloten. Indien jij of Plan M het datalek constateert gaat het volgende protocol in werking: Plan M analyseert binnen 48 uur na het datalek:

• de aard van het datalek;

• het risico dat wij hiermee lopen, hebben gelopen of hadden kunnen lopen;

• de maatregelen die we treffen of al getroffen hebben om het datalek op te lossen of om de gevolgen of schade zo veel mogelijk te beperken.

Na deze analyse beoordelen wij of we dit moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Als de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek naar het datalek start, dan werken wij volledig mee aan een onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens.